Facebook
Twitter Linkedin

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu FX City

Obowiązuje od dnia 31.10.2021 r.

Preambuła

Serwis FX City jest marką handlową firmy Fintecom Sp. z o.o., która jest Krajową Instytucją Płatniczą autoryzowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszej Polityce Prywatności:

Fintecom Sp. z o.o. - oznacza spółkę Fintecom Sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa polskiego. Mającą siedzibę pod adresem: 75-502 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424 o kapitale zakładowym 600 000 zł wpłaconym w całości.

FX City - oznacza markę handlową prowadzoną przez Fintecom Sp. z o.o.

System transakcyjny FX City – oznacza serwis transakcyjny FX City, prowadzony na stronie internetowej, za pomocą którego świadczona jest usługa przekazu pieniężnego.

Regulamin – oznacza Warunki korzystania z serwisu FX City dostępnego na stronie internetowej internetowej oraz w Panelu Użytkownika po zalogowaniu.

Klient / Użytkownik – oznacza Klienta Fintecom, który zarejestrował się w systemie transakcyjnym FX City tworząc swój Panel Użytkownika, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług. Oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana w serwisie FX City za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego celem korzystania z Usługi, a której to osobie lub firmie którą reprezentuje, przydzielono unikatowy numer Klienta.

Panel Użytkownika - indywidualny panel transakcyjno-administracyjny stworzony przez Klienta na serwerach FX City służący do realizacji transakcji przez Klienta, podglądu historii transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi. Logowanie do panelu odbywa się z wykorzystaniem informacji bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadnione cele - to stosowane przez Fintecom oraz podmioty współpracujące z Fintecom na mocy umów o współpracę, środki bezpieczeństwa finansowego oraz wynikające z nich obowiązki, w tym przekazywanie danych osobowych do odpowiednich organów państwowych.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach usług świadczonych przez Fintecom Sp.z o.o.

 2. Akceptacja Polityki Prywatności i Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie bądź udostępnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje podstawowe i dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: Fintecom Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, Poland; KRS: 0000362067, NIP: 6692501424

  Można się z nami skontaktować za pomocą:
  - adresu e-mail: office@fxcity.com
  - telefonicznie: +48 94 343 58 14 lub +48 500 308 968

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Hanną Majchrowską - iod@england.pl

 2. Wszelkie dane przekazane Fintecom będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

 3. Szanując prawa Klienta oraz respektując unijne rozporządzenie o ochronie danych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Fintecom zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Fintecom zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Fintecom informuje o zakresie i celu przetwarzania danych.

 2. Fintecom przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonania umowy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przekazu pieniężnego w serwisie transakcyjnym FX City. Jeśli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w tym celu i zakresie, nie będziemy mogli świadczyć dla niego usługi.

  Dane wprowadzane przez Klienta to dane świadomie i dobrowolnie przekazane bezpośrednio Fintecom przez Klienta podczas rejestracji i tworzenia Panelu Użytkownika, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL lub data urodzenia, miejsce urodzenia, nr i seria dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego odbiorcy, adres IP przy rejestracji, dane zawarte na kopiach dokumentów potwierdzających tożsamość.

  Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Klient. Klient zobowiązuje się do sprostowania i aktualizowania danych podawanych podczas rejestracji.

  Dane odbiorcy transakcji to dane wymagane do zrealizowania transakcji do konkretnego odbiorcy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa banku i numer rachunku.

  Cel wykonywania umowy oznacza świadczenie dla Klienta usługi przekazu pieniężnego, w tym:

  • rejestracja Panelu Użytkownika w serwisie transakcyjnym FX City,

  • uzyskiwanie danych nadawcy i odbiorcy do zlecenia transakcji,

  • przekazywanie numerów kont bankowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji,

  • weryfikacja danych Klienta na podstawie dostarczonych dokumentów,

  • przekazywanie danych Klienta do wyspecjalizowanych i wiarygodnych instytucji oraz usługodawców, przeciwdziałającym przestępstwom finansowym, w ramach stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego,

  • przechowywanie danych przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

  Weryfikacja danych na podstawie dostarczonych przez Klienta kopii dokumentów odbywa się zgodnie z prawnym obowiązkiem stosowania przez Fintecom odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34, ust. 4. Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 Poz. 723).

 3. Fintecom przetwarza dane osobowe Klientów także w celach marketingowych (jeżeli wyrażą na to zgodę), które polega na:

  • Otrzymywaniu informacji marketingowo-handlowych - przesyłanie drogą mailową oraz drogą wiadomości w systemie transakcyjnym informacji marketingowo-handlowych Fintecom, w tym nowych ofert, usług, promocji, konkursów.
   Przetwarzanie w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Klienta, która może być wycofana w każdym momencie bez skutku na świadczenie głównej usługi.

  • Przetwarzaniu danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowo-handlowych partnerów Fintecom – przetwarzanie imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta celem przesyłania informacji marketingowo-handlowych od partnerów Fintecom, w tym informacji o ofertach, usługach, promocjach, konkursach od partnerów Fintecom.
   Przetwarzanie w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Klienta, która może być wycofana w każdym momencie bez skutku na świadczenie głównej usługi.

 4. Dane eksploatacyjne - Fintecom przetwarza indywidualny identyfikator nadany Klientowi przy rejestracji Panelu Użytkownika oraz inne dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi, tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Klienta z systemem teleinformatycznym FX City w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, zakres skorzystania z usług i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie.

 5. Komunikacja – w celu komunikacji z Klientem, Fintecom może nawiązywać połączenia telefoniczne oraz wysyłać, gromadzić i przechowywać prowadzoną z nim korespondencję za pośrednictwem wiadomości systemowych, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub wiadomości wysłanych pocztą tradycyjną. Korespondencje z Klientem oraz połączenia telefoniczne są wykorzystywane w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie, udzielania informacji, obsługi reklamacji lub innej czynności ściśle związanej ze świadczoną usługą.

Wykorzystywanie danych osobowych

Poza przetwarzaniem danych osobowych w opisanych celach, Fintecom może wykorzystywać dane Klientów:

 • do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia,

 • do tworzenia nowych usług,

 • do ochrony praw Fintecom,

 • jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Fintecom a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane przez Fintecom, nie są poddawane profilowaniu. Fintecom wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies dostępna jest na stronie https://fxcity.pl/o-firmie/polityka-cookies

Czas przetwarzania

 1. Dane osobowe Klienta niezbędne do świadczenia usług będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także po ustaniu świadczenia usług, przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem (art. 49. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 Poz. 723). Przetwarzanie danych po ustaniu świadczenia usług jest ograniczone tylko do wymaganego prawem przechowywania ich i udostępniania na wniosek uprawnionych organów państwowych. Po wskazanym czasie dane osobowe Klienta zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

 2. W wyjątkowych przypadkach czas przetwarzania danych o którym mowa w pkt. 1 może ulec wydłużeniu o kolejne 5 lat na wniosek uprawnionych organów państwowych (art. 49 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach marketingowych przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych lub do czasu wycofania przez Klienta odpowiedniej zgody. Po ustaniu świadczenia usług lub wycofaniu zgody, dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane przez Fintecom do następujących kategorii odbiorców:

  • osobom upoważnionym przez Fintecom - pracownikom i współpracownikom,

  • podmiotom, którym Fintecom zleciło czynności związane z przetwarzaniem danych - podmiotom współpracującym w wykonaniu usługi FX City, dostawcom usług hostingowych, innym podmiotom, z którymi Fintecom zawarło umowy o współpracę oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych,

  • innym odbiorcom - bankom, z których wykonywane są przelewy oraz wyspecjalizowanym instytucjom i usługodawcom przeciwdziałającym przestępstwom finansowym zgodnie z przyjętymi przez Fintecom środkami bezpieczeństwa finansowego,

  • partnerom Fintecom w celach marketingowych, tylko za zgodą Klienta.

 2. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione na wniosek uprawnionych organów, tj. organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.

 3. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym osobom trzecim, chyba, że:

  • udostępnienie danych osobowych służy celom ochrony praw Fintecom lub rozstrzygnięciu sporów,

  • Klient wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej.

 4. W celu wykonania umowy dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii jako państwa trzeciego zapewniającego odpowiedni stopień ochrony danych na mocy Rezolucji PE z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez Wielką Brytanię.

Zmiany danych osobowych Klienta

W przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska, adresu, czy numeru telefonu) Klient zobowiązuje się bezzwłocznie zaktualizować swoje dane kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Fintecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek zaniechania przez Klienta aktualizacji danych osobowych.

Uprawnienia Klienta w zakresie danych osobowych

Klient ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania należy zgłaszać na adres e-mail: iod@england.pl.

 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: iod@england.pl.

 3. Cofnąć każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie w Panelu Użytkownika lub na adres e-mail: iod@england.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Ważne!

  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu wykonywania umowy będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usługi FX City. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu wykonywania umowy, dane Klienta zostaną zarchiwizowane i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  • Cofnięcie którejś ze zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem ich przetwarzania w tym zakresie.

 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fintecom.

Linki zewnętrzne

Witryna internetowa https://fxcity.pl/ może zawierać linki do witryn internetowych innych podmiotów. Fintecom oświadcza, że nie jest odpowiedzialna za procedury związane z polityką prywatności witryn internetowych tych podmiotów. Witryny te są zamieszczone w charakterze informacyjnym, a Klient może z nich skorzystać dobrowolnie. Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności ma zastosowanie wyłącznie dla witryny internetowej https://fxcity.pl/, oraz usług świadczonych przez Fintecom.

Bezpieczeństwo

 1. Fintecom stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem i ujawnianiem.

 2. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Transmisja danych osobowych jest zabezpieczana przy pomocy technologii Secure Socket Layer (SSL) z 256-bitowym kodowaniem i certyfikowana pieczęcią GeoTrust®.

 3. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Fintecom dostęp do danych osobowych Klienta mają jedynie osoby upoważnione przez Fintecom. Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.

 4. Fintecom regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz aktualizuje Politykę Prywatności.

 5. Fintecom współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

 6. Dane osobowe w posiadaniu Fintecom nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu Fintecom nie są sprzedawane żadnym podmiotom.

 7. Wysoki standard zabezpieczeń może być skuteczny wyłącznie pod warunkiem stosowania przez Klientów dobrych praktyk. Klienci w żadnym wypadku nie mogą udostępniać danych dotyczących ich Paneli Użytkownika osobom nieupoważnionym.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Fintecom będzie informować. O nadchodzących zmianach do niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.


Pliki do pobrania

Porozmawiajmy GG Chat