Facebook
Twitter Linkedin

Regulamin Programu Partnerskiego

Obowiązuje od dnia 7.12.2018

§ 1 Definicje

Fintecom - oznacza spółkę Fintecom Sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Posiadającą siedzibę przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin; Poland, posiadającej status Krajowej Instytucji Płatniczej. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (IP4/2013 ). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości.

FX City – oznacza markę handlową prowadzoną przez Fintecom Sp. z o.o.

Usługa - oznacza usługę przekazu pieniężnego realizowaną pomiędzy Polską, a krajami Unii Europejskiej, EFTA i Ukrainy oraz między tymi krajami a Polską.

Serwis FX City - oznacza system transakcyjny FX City, prowadzony na stronie www.fxcity.eu, za pomocą którego świadczona jest Usługa.

Klient / Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana w serwisie FX City za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego , celem korzystania z Usługi, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer Klienta.

Panel Klienta / Użytkownika - indywidualny panel transakcyjno-administracyjny utworzony dla Klienta na serwerach FX City służący do realizacji transakcji przez Klienta, podglądu historii transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi. Logowanie do panelu odbywa się z wykorzystaniem informacji bezpieczeństwa.

Kod polecenia – oznacza kod wygenerowany w systemie FX City w sekcji „Poleć osobę”.

Program Partnerski – oznacza program prowadzony przez Fintecom Sp. z o.o. którego celem jest
wynagradzanie dotychczasowych Użytkowników, za polecanie Serwisu FX City innym Klientom.

Opłata – oznacza opłatę naliczaną za zrealizowaną transakcję dla Klienta w Serwisie FX City.

Prowizja – kwota uzyskiwana przez Polecającego w ramach Programu Partnerskiego równa kwocie trzech kolejnych Opłat, jakie poniósł Polecany za swoje zrealizowane transakcje.

Polecający – oznacza Użytkownika, który polecił Serwis FX City innej osobie i przekazał jej kod polecenia.

Polecony – oznacza nowego Klienta Serwisu FX City, poleconego przez osobę Polecającą, a który podczas rejestracji użył Kodu polecenia.

§ 2 Informacje wstępne

 1. Program Partnerski FX City służy do wynagradzania osób, które zdecydują się polecić Serwis FX City swoim znajomym lub będą aktywnie propagowały Usługi Serwisu FX City na swoich stronach internetowych, blogach itp.
 2. Wysokość wynagrodzenia opiera się na przekazywaniu Polecającemu opłat z trzech pierwszych przelewów wykonanych przez Poleconego.
 3. Od momentu rejestracji Poleconego prowizje są zliczane w Panelu Klienta Polecającego przez kolejne 12 miesięcy i po tym terminie nie są już dodawane.
 4. Polecający może otrzymać prowizję od nieograniczonej ilości Poleconych.

§ 3 . Kod polecenia

 1. W celu polecenia Serwisu FX City, Polecający musi pobrać ze swojego Panelu Klienta (z sekcji „Zarabiaj” >>> „Poleć osobę”) - KOD POLECENIA lub link URL do formularza rejestracyjnego Serwisu FX City.
 2. Polecający przekazuje kod polecenia Polecanemu, w celu użycia podczas rejestracji lub udostępnia link URL na swojej stronie www / blogu zainteresowanym internautom. Link może być również wysłany na wybrany adres mailowy.
 3. Każda osoba lub firma, która zarejestruje się w Serwisie FX City podając Kod polecenia uzyskany od Polecającego lub zarejestruje się poprzez uzyskany link URL, jest niejako połączona z Panelem Użytkownika Polecającego i od tej chwili System FX City będzie zaliczał prowizje Polecającemu, w wysokości do trzech przelewów dokonanych przez Poleconego.
 4. Celem ochrony danych osobowych, system zliczania prowizji w Panelu Użytkownika anonimizuje dane, dzięki którym można byłoby zidentyfikować Poleconego.

§ 4 Wysokość prowizji

 1. Klient, który zarejestrował się w Systemie FX City i zaczyna zlecać przelewy, ponosi opłatę za każdy zrealizowany przelew.
 2. Jeżeli nowy Polecony Klient zarejestrował się w serwisie FX City z użyciem kodu polecenia, to opłaty poniesione przez Polecającego na rzecz Fintecom z jego trzech pierwszych zrealizowanych przelewów, zliczą się w Panelu Użytkownika jako prowizje należne Polecającemu.
 3. Opłaty pobrane w PLN, a następnie zamieniane na Twoje prowizje za polecenie, są matematycznie zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
 4. Opłaty pobrane w innej walucie niż PLN, są matematycznie zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej, a następnie zamieniane na PLN, wg kursu obowiązującego w dniu zlecenia przelewu i zliczane w PLN jako prowizje należne Polecającemu za polecenie nowego Uzytkownika.

§ 5 Waluta rozliczenia

 1. Wszystkie opłaty są rozliczane w walucie polskiej PLN i są widoczne w Panelu Klienta w zakładce „Program Partnerski”.
 2. Jeżeli opłata poniesiona przez Poleconego, została mu pobrana w innej walucie niż PLN, to jest ona zamieniana na PLN, wg kursu jaki obowiązywał w naszym systemie w momencie zlecenia przelewu przez Poleconego i jest zapisywana w Panelu klienta Polecającego w walucie PLN.

§ 6 Wypłata prowizji

 1. W swoim Panelu Klienta, w zakładce „Program Partnerski” Polecający widzi prowizje w PLN, jakie zostały mu naliczone po realizacji trzech kolejnych przelewów przez Poleconego.
 2. Polecający może zaznaczyć, które prowizje chciałby aby zostały przelane na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 3. Jeżeli Polecający zdecyduje o przelaniu prowizji na rachunek prowadzony w PLN w polskim banku, to wówczas (po dodaniu odbiorcy prowizji), zaznaczone prowizje zostaną przez nas przelane Polecającemu na wskazany przez niego rachunek. Za realizacje takiego przelewu pobieramy 1.00 zł celem pokrycia kosztów transakcji.
 4. Jeżeli Polecający zdecyduje o przelaniu prowizji na rachunek zagraniczny prowadzony w walucie innej niż PLN, to wówczas (po dodaniu odbiorcy prowizji za granicą) prowizje zliczane dotychczas w PLN zostaną przeliczona na walutę rachunku zagranicznego i wysłane do odbiorcy za granicą. Za realizacje takiego przelewu pobieramy naszą standardową opłatę za przelew międzynarodowy, celem pokrycia kosztów transakcji. Wysokość tej opłaty jest zależna od waluty oraz kraju odbiorcy przelewu i można się z nią zapoznać w kalkulatorze dostępnym w Panelu Klienta.

Pliki do pobrania

Porozmawiajmy GG Chat